Lyrics

Tremour – Mpanipani song Lyric

Mhu”’

Mvera again//

Tamvera again//

Mvera again//

Tamverani again

(One Genious Turn)

Kodi uli sure

Mphamvu zako zonse ukasonkheza

Tandiuza uli serious

Kukhala potelopo msonzi nkumakhetsa

Walimba mtima wasting energy in stressing

Spending hours on regretting

Anzako ali mkaliki liki kugogoda ma gate

Achakwera ali story sanayambe chonchi peza nthawi ufufuze

Simama ali ndi story enawa nduwaziwa bwino anali amabuku ndi news paper

Ulimba mtima wasting energy in stressing

Spending hours on regretting

Anzako ali mkali liki kugogoda ma gate

Usaziyike pa pressure

Success yawo isakupatse mpanipani

Only you know yourself better

There is one version of you ulipo wekha

Ngwa mwachitidwe ake

Ngwa dongosolo lake

Ngwa nthawi yake

Ngwa masovedwe ake Yehovah

Ali nayo yake yake

Ali nayo yake yake

Ali nayo yake yake

Yako yako file special kumwambako iliko

Ya mzako osachita nayo chidikho dikho

Fatsa akukukonzera mapiko

Udzakhala star pamwamba padziko

Sanayambe chonchi Gaba

Ndipo zoti adzakhala shasha

Ingakhale amayi ake sankadziwa ata

Achakwera ali story sanayambe chonchi peza nthawi ufufuze

Simama ali ndi story enawa nduwaziwa bwino anali amabuku ndi news paper

Usaziyike pa pressure

Success yawo isakupatse mpanipani

Only you know yourself better

There is one version of you ulipo wekha

Usaziyike pa pressure

Success yawo isakupatse mpanipani

Only you know yourself better

There is one version of you ulipo wekha

Ngwa nthawi yache

Ngwa machitidwe ache

Ngwa masovedwe ache

Ali ndi Mphamvu yake Yehovah

(Yako yako file special kumwambako iliko

Ya mzako osachita nayo chidikho dikho

Fatsa akukukonzera mapiko

Udzakhala star)

Usaziyika pa pressure

Success yawo isakupatse mpanipani

Only you know yourself better

There is one version of you ulipo wekha

Ngwa mwachitidwe ake

Ngwa dongosolo lake

Ngwa nthawi yake

Ngwa masovedwe ake Yehovah

WRITTEN, COMPOSED & COMPILED BY TREMOUR

Amuna Misso

Promoter. For Upload and Adverts contact Amuna Misso at amunamisso@gmail.com

Related Articles